76. بررسی تفکر استعاری و کاربردهای آن

فصلنامه اطلاع شناسی

شماره ١٧ و 18

پاییز و زمستان 1386

صفحه 69- 92

 

بررسی تفکر استعاری و کاربردهای آن در حوزه اطلاع رسانی

مهدخت فرح بخش

 

چکیده: تفکر استعاری بدین معنی است که یک ساختار ارتباطی که معمولاً در یک حوزه کاربرد دارد، در حوزه ای دیگر نیز به کار رود. برای برقراری یک پیوند استعاری  اشیاء، خصیصه ها و روابط از حوزه پایه به حوزه هدف انطباق می یابد. استعارات علمی دارای مشخصاتی ویژه از جمله نظام مند بودن و وضوح حوزه پایه اند که آنها را از استعارات ادبی متمایز می سازد. همچنین، استعارات با استفاده از فرایندهایی موجب تغییر دانش در حوزه هدف می گردند. در این مقاله با در نظر گرفتن فرایندهای بالا، کاربردهای تفکر استعاری در حوزه های اطلاع رسانی (همانند: معماری اطلاعات، ربط، مدیریت دانش، اکولوژی اطلاعات و نظریه کوانتوم اطلاعات) تحلیل شده است و تاثیری که حوزه های پایه آنها و اشیاء و روابط آن حوزه ها (یعنی: معماری، روانشناسی، هرمنوتیک، ارتباطات، اکولوژی و نظریه کوانتوم) بر حوزه هدف ـ یعنی اطلاعات ـ گذاشته اند، بررسی شده است.

کلیدواژه ها: استعاره. تفکر استعاری. کتابداری و اطلاع رسانی. اطلاعات. دانش. تمثیل

 

Analogical thinking and its applications in Information Science

Mahdokht Farahbakhsh, MA Student

 

Abstract: Analogical thinking means that a relation structure normally used in one domain can be applied to another domain. For making an analogy  objects, properties and relations should be mapped from one domain to another. Scientific analogies have characteristics such as systematicity and specificity that make them recognizable from literary metaphors. By using some processes analogies also change the knowledge of target domain. In this article, considering the above processes the applications of this kind of though in information domain is analyzed and the impact of the base domains such as architecture, psychology, hermeneutics, communication, ecology, fundamental particles, and quantum theory on the target domain is reviewed.

Keywords: Metaphorical thinking. Library and information science. Analogical thinking. Knowledge

 

/ 1 نظر / 132 بازدید
آبرا

هولمز : مهم این نیست که در کجای این جهان ایستاده ایم، مهم این است که در چه مسیری گام بر می داریم.[گل]