۲۸. بيانی از گوته

  

هرچه را شایان اندیشیدن است

پیش از این آورده اند

کار ما این است تا بار دگر

حرف اندیشنده را، بازاندیشی کنیم

 

Alles Gescheidte ist schon gedacht worden,

man muss nur versuchen es noch einmal zu denken.

Goethe

  

روبینز، آر اچ. تاریخ مختصر زبانشناسی. ترجمه علی محمد حق شناس. تهران: مرکز، 1370. ص 11

  

/ 0 نظر / 39 بازدید