۳۶. سخنانی از استاد موحد

  

·         «ما در دنیای استعاره زندگی می کنیم.»  (دقيقه 4:30)

·         استعاره یعنی یافتن مشابهت در عدم مشابهت.  (دقيقه 7:30)

·         «استعاره اگرچه در زبان شکل می گیرد، زبان را جا می گذارد، [و] فراتر از زبان می رود.»  (دقيقه 27:30)

  

استاد ضياء موحد

سخنراني كامل  استاد ضياء موحد را از  اينجا  دريافت كنيد.

   

/ 0 نظر / 41 بازدید