۲۶. بيونيک- قسمت دوم

  

آیا سازندگان دستگاهها نمی توانند پاره ای از شِماها را از دستگاههای آفریده شدۀ طبیعی - موجودات زنده- وام بگیرند؟  با این اندیشه بود که دانش بیونیک به وجود آمد. (میرونوف، 2536: 22- 23)

اما تقلید از طبیعت چه مزیتی دارد؟  می توان فرض کرد که هر جاندار کنونی کرۀ زمین  محصول میلیون ها سال تکامل است. ساده ترین راه بهره برداری  تقلید صادقانه از آنهاست. (ژراردن، 1360: 15)

البته هدف بیونیک بازسازی و کپی صرف از موجودات زنده نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، به کار گرفتن اصول و قواعد طبیعت و سازش آنها با یکدیگر است. (ژراردن، 1360: 229)

به همین منظور، مهندسان بهتر دیدند که دستگاههای خود را تا اندازه ای کنار بگذارند و به زیست شناسان بپیوندند تا با این اصول طبیعی بیشتر آشنا شوند. (میرونوف، 2536: 141)

-------------------- ( منابع ) --------------------

ژراردن، لوسین (1360). بیونیک: تکنولوژی از جانداران الهام می گیرد. ترجمه محمود بهزاد و پرویز اقوامی. تهران: سروش.

میرونوف، ایگور (2536). بیونیک: مهندسان در آموزشگاه طبیعت. ترجمه صادق حداد کاوه. تهران: گوتنبرگ.

  

/ 3 نظر / 4 بازدید

اين ۲۵۳۶ يعنی چه؟

:: يوسف

یعنی سال 2536 شاهنشاهی= سال 1356 خودمان!

سلام