۳۳. قلب تاريخ

سيد شهيدان اهل قلم

  

از باب استعاره نیست

اگر عاشورا را قلب تاریخ گفته اند.

  

منبع

  

/ 2 نظر / 52 بازدید

خداوندا ارامشي عطا فرما تا بپذيرم انچه را که نمي توانم تغيير دهم شهامتي تا تغيير دهم آنچه را که ميتوانم ودانشي که تفاوت اين دو رابدانم