83. ظرفیت جذب

  

برای جذب دانش تازه در یک رشته، ضروری است از بنیان های فکری و نظری رشته های مبدا و مقصد آگاه بود و پیش زمینه های لازم را برای شناخت حاصل کرد.

به عبارت دیگر، استفاده از دانش دیگران نیاز به دانستن زبان و قواعد علمی آن رشته و حرفه دارد و بدون آمادگی نمی توان نظریه های جدید را جذب کرد و آنها را جزء مجموعه دانش خود ساخت.

دانش به صورت تراکمی جذب و ذخیره می شود و تا پایه های آن مستحکم نشود، دانش جدید قابل دریافت و بهره برداری نخواهد بود. به این قابلیت «ظرفیت جذب» می گویند.

  

منبع: الوانی، سید مهدی (1382). «یادگیری الگویی: راهی به سوی توسعه و بهبود سازمان». مدیریت و توسعه. دوره 4، شماره 16، بهار 1382. ص 12

  

/ 3 نظر / 174 بازدید
.

http://www.bibliotekospazangai.lt/Lists/In%20eglish/AllItems.aspx

غلامر ضا خاکی

سلام. سایت خو ب جنابعالی را دیدم. بنده کتابی به نام همبالی نوشته ام که در حوزه علاقه شماست. و در سایت می توانید ببینید هماهمگی فرمایید نسخه ای تقدیم کنم به ش.رط آنک بر آن نقد و نضری بنویسید. با احترام

یکی از خوانندگان کتاب همبالی

روزها می گذشت و اندر مفهوم عشق سرگردان می گشتم آغاز معنویتم فضیلت بود نه ضرورت. اندک اندک در پرتو گفتارها و نوشتارهای دوستی ارجمند که به خاطر جدیت و کوشش همیشگی اش نامش را "ایستاده با مشت" نهادم، فرایندی عجیب در من شکل گرفت، فرایند زایشی که شاگردان در آن رفعت و شادمانی و ظن و تردید تدافعی را تجربه می کنند. اکنون نیز شاید چنین حسی بر من حاکم باشد، لیک آنچه پشت سر من است و آنچه پیش روی من است، در قیاس با آنچه اکنون احساس می کنم و در من رشدی بالنده دارد، جزیی است. خداوند باعث و بانی اش را در پناه خود محفوظ دارد. [گل]