۵۳. معرفی مقاله

  

استراتژي استدلال استعاره اي در نظريه پردازي:

شكل گيري تئوري جابجايي مديران دولتي

دكتر حسن دانايي فرد (استاديار دانشگاه تربيت مدرس)

دكتر سيد مهدي الواني (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)

سومين كنفرانس بين المللي مديريت-  1384

  

در مقدمه اين مقاله، ارتباط ميان تئوري و استعاره بررسي مي گردد. در بخش بعد با عنوان «جايگاه شناختي استعاره در نظريه پردازي» سه ديدگاه اصلي درباره استعاره مطرح و تبيين مي شود:

1.       استعاره به عنوان شيوه تفكر؛

2.       استعاره به عنوان ابزار ادبي قابل اجتناب؛

3.       استعاره به عنوان ابزار تحريف ايدئولوژيك.

اين ديدگاه ها در بخش «كدام نگاه مرجح است؟» با يكديگر مقايسه مي شوند. پس از اشاره اي به استعاره ها در تئوري سازمان، سرانجام نوبت به آن مي رسد كه بر اساس مباني نظريه پردازي از منظر استدلال استعاري، با ذكر ناهنجار موجود در تئوري چرخش نخبگان، استعاره «كبوتران حرم» براي تبيين رفتار مديران دولتي در كشورهاي جهان سوم ارائه شده و جوانب مختلف آن بطور مبسوط مورد بحث قرار گيرد.

دريافت مقاله

   

/ 2 نظر / 29 بازدید
علي محمد مظفري

سلام كتابدار نمونه

نجفی

از مقاله ات استفاده کردم. برقرار باشی چوان.