۶۳. وجوه الآراء

  

«من استقبل عن وجوه الآراء عرف مواقع الخطا.»   (نهج البلاغه)

هرکس از جهات و ابعاد ]مختلف[ آراء و نظریات استقبال کند، جاهای خطا و اشتباه کاری را می شناسد.

 (در ادامه ی آن نگرش منشوری که سر از روزنامه ابتکار و خبرگزاری ایسنا و ... درآورد!)

   

/ 0 نظر / 61 بازدید