62. سنت و نوآوری

نوآوری سنت اوست.

  

نوآوری و شیوه های آن چندان قابل پیش بینی و قاعده پذیر نیست. زیرا این مفهوم باز است و همواره راههای گوناگون و بی شماری برای تحقق آن قابل تصور است. با این حال یکی از راههای نوآوری در سنت، استفاده استعاری از عناصر سنت است.

sher43-moaser.jpg«قیصر امین پور» عزیز در کتاب «سنت و نوآوری در شعر فارسی» که پایان نامه دکترای ایشان است، یکی از حالات نوآوری در سنت را تغییر (اقتباس، جانشینی و تفسیر برخی از عناصر سنتی) دانسته اند. ایشان می نویسند:

«تکرار بی تغییر اگر ممکن باشد، حتی نو را هم کهنه می کند، چه رسد به سنت! سنت را تکرار می آفریند و همین تکرار هم می کشد. بنابراین استمرار و تداوم سنت ها را نباید تنها در تکرار و تشابه صورت ها، قوالب، قواعد یا معانی مشترک دید. بلکه باید این تداوم را در روح زنده و سیالی یافت که پیوسته در رشد و گسترش است. حضور و تداوم سنت ها را نه در تکرار و تقلید اصولی ثابت، بلکه باید در مظاهر متغیری جستجو کرد که تجلی همان اصول است.»

   

ديشب او بار بست و ما مرديم           او قفس را شكست و ما مرديم

مرگ در تار و پود ما جاري است           آري آن مرد هست و ما مرديم

کاووس حسن لی

  

/ 0 نظر / 60 بازدید