Metaphorical Thinking : تفکر استعاری

در ديگر دنياها بگرديد، بنگريد، بشنويد و بپرسيد. سپس به دنياي خود باز گرديد و از مفهوم هاي تازه، راهي نو براي انجام كارهايتان بسازيد. چارلز هندی

80. مثال در مقاله
ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز ٢۸ مهر ۱۳۸٧ 

  

مثال آوردن کهن ترین شیوه در شرح نظر نویسنده و دفاع از آن است. مثال ها اغلب داستان بودند و در پایان داستان، نویسنده با عبارت هایی مانند «و این مثال بدان آوردم» و «این حکایت بدان گفتم» نظر خود را به کوتاهی ذکر می کرد. این شیوه از شدت تکرار در نوشته های کم مایه و انشاء مدرسه ها به کلیشه ای تبدیل شد که نویسندگان از آن پرهیز کردند و عبارت «نتیجه اخلاقی» که در پایان آن نوشته ها می آمد اشاره ای شد طنزآمیز به اینگونه نوشتن. البته این بدان معنی نیست که نویسنده خوش ذوقی نتواند این شیوه را در مقاله ای طنزآمیز به کار برد. منظور ما از مثال در این جا چیز دیگری است.

شاید بهترین راه برای نشان دادن مقاله ای خوب یا بد همان نشان دادن مقاله ای خوب یا بد باشد. به عنوان مثال برای نقد ترجمه بد چاره ای جز آوردن مثال هایی از آن ترجمه نیست. برای اثبات این که شهرداری به وظیفه خود عمل نمی کند، آوردن چند نمونه چشمگیر به مراتب بهتر از ردیف کردن وظیفه های قانونی شهردار است. کسی که سبک هندی را انحطاطی در شعر ایران می داند نباید چند اصل کلی انتزاعی برای شعر خوب ذکر کند و تنها ادعا کند که آن اصل ها در سبک هندی نقض می شود. باید مثال های گوناگون از شاعران این سبک بیاورد و نقض آنها را نشان دهد. مثال ها نیز نباید از ضعیف ترین شعرهای این سبک، بلکه از بهترین شاعران و معروف ترین شعرهای این سبک باشد. به گفته ویتگنشتاین در انتقاد از مکتبی باید به قوی ترین نقطه آن حمله کرد. 

مثال، حکمی انتزاعی و کلی را ملموس می کند و فهم و داوری خواننده را آسان. در آوردن مثال باید نکته هایی را رعایت کرد: (ادامه...)


کلمات کلیدی: ادبیات ، مقاله ، مثال ، ضیاء موحد
 
76. بررسی تفکر استعاری و کاربردهای آن
ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز ۳۱ خرداد ۱۳۸٧ 

فصلنامه اطلاع شناسی

شماره ١٧ و 18

پاییز و زمستان 1386

صفحه 69- 92

 

بررسی تفکر استعاری و کاربردهای آن در حوزه اطلاع رسانی

مهدخت فرح بخش

 

چکیده: تفکر استعاری بدین معنی است که یک ساختار ارتباطی که معمولاً در یک حوزه کاربرد دارد، در حوزه ای دیگر نیز به کار رود. برای برقراری یک پیوند استعاری  اشیاء، خصیصه ها و روابط از حوزه پایه به حوزه هدف انطباق می یابد. استعارات علمی دارای مشخصاتی ویژه از جمله نظام مند بودن و وضوح حوزه پایه اند که آنها را از استعارات ادبی متمایز می سازد. همچنین، استعارات با استفاده از فرایندهایی موجب تغییر دانش در حوزه هدف می گردند. در این مقاله با در نظر گرفتن فرایندهای بالا، کاربردهای تفکر استعاری در حوزه های اطلاع رسانی (همانند: معماری اطلاعات، ربط، مدیریت دانش، اکولوژی اطلاعات و نظریه کوانتوم اطلاعات) تحلیل شده است و تاثیری که حوزه های پایه آنها و اشیاء و روابط آن حوزه ها (یعنی: معماری، روانشناسی، هرمنوتیک، ارتباطات، اکولوژی و نظریه کوانتوم) بر حوزه هدف ـ یعنی اطلاعات ـ گذاشته اند، بررسی شده است.

کلیدواژه ها: استعاره. تفکر استعاری. کتابداری و اطلاع رسانی. اطلاعات. دانش. تمثیل

 

Analogical thinking and its applications in Information Science

Mahdokht Farahbakhsh, MA Student

 

Abstract: Analogical thinking means that a relation structure normally used in one domain can be applied to another domain. For making an analogy  objects, properties and relations should be mapped from one domain to another. Scientific analogies have characteristics such as systematicity and specificity that make them recognizable from literary metaphors. By using some processes analogies also change the knowledge of target domain. In this article, considering the above processes the applications of this kind of though in information domain is analyzed and the impact of the base domains such as architecture, psychology, hermeneutics, communication, ecology, fundamental particles, and quantum theory on the target domain is reviewed.

Keywords: Metaphorical thinking. Library and information science. Analogical thinking. Knowledge

 


 
75. تفکر استعاری در اطلاع شناسی
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٧ 

  

در شماره اخیر «اطلاع شناسی» دو مقاله درباره تفکر استعاری منتشر شده است. یکی از بنده که در ادامه آمده، و دیگری از خانم مهدخت فرح بخش که انشاءالله یادداشت بعدی به آن اختصاص دارد.

   

 

استعاره و تفکر استعاری در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی

یوسف عابدی

  

چکیده: مطالعات استعاری در مباحث مختلف کتابداری و اطلاع رسانی از ظرفیت و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این مقاله با ترسیم خطوط کلی مفهوم استعاره در نظریات اخیر و نگاهی به ارزش های گوناگون استعاره، کاربردهای آن را در حوزه های مختلف (به ویژه کتابداری و اطلاع رسانی) نشان می دهد. این مفهوم با ذکر چند نمونه، در بافت های مختلف بیان می گردد. در ادامه، نمودار تفکر استعاری و مراحل سه گانه آن تشریح شده و مفاهیمی چون خطای سازنده، نگرش منشوری، تکثر استعاره، مفهوم حدی دانش افزایی حاصل از استعاره های متعدد، مختصات انواع استعاره، کاربرد توصیفی و تجویزی استعاره بیان شده است. در نهایت، با اشاره به سه نمونه از استعاره های مطرح کتابخانه (ارگانیسم، انبار و حافظه) گوشه ای از مفاهیم از طریق آنها مرور شده است.

کلیدواژه ها: استعاره. تفکر استعاری. تمثیل. اقتباس. خلاقیت. کتابداری و اطلاع رسانی. کتابخانه.

  

  

Metaphor and Metaphorical Thinking in LIS

Yousef Abedi, B.L.S. student

  

Abstract: This paper introduces the role of metaphor and metaphorical thinking in LIS. After a brief discussion about the concept of metaphor, its values and some related examples are mentioned. Then through a diagram, the process of metaphorical thinking is described in three levels. Constructive falsehood, perspective view, comparing and complementary insights, Cartesian coordinates of metaphors, and descriptive and prescriptive aspects of metaphors are some other subjects that are studied here. Finally, some of the mentioned concepts and principles are reviewed in three common library metaphors: organism, warehouse, and memory.

Keywords: Metaphor. Metaphorical Thinking. Analogy. Library & Information Science. Creativity.

  

متن کامل مقاله را در ادامه مطلب بخوانید.

از دریافت نظرات ارزشمندتان خوشحال می شوم.