Metaphorical Thinking : تفکر استعاری

در ديگر دنياها بگرديد، بنگريد، بشنويد و بپرسيد. سپس به دنياي خود باز گرديد و از مفهوم هاي تازه، راهي نو براي انجام كارهايتان بسازيد. چارلز هندی

83. ظرفیت جذب
ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٠ دی ۱۳۸٧ 

  

برای جذب دانش تازه در یک رشته، ضروری است از بنیان های فکری و نظری رشته های مبدا و مقصد آگاه بود و پیش زمینه های لازم را برای شناخت حاصل کرد.

به عبارت دیگر، استفاده از دانش دیگران نیاز به دانستن زبان و قواعد علمی آن رشته و حرفه دارد و بدون آمادگی نمی توان نظریه های جدید را جذب کرد و آنها را جزء مجموعه دانش خود ساخت.

دانش به صورت تراکمی جذب و ذخیره می شود و تا پایه های آن مستحکم نشود، دانش جدید قابل دریافت و بهره برداری نخواهد بود. به این قابلیت «ظرفیت جذب» می گویند.

  

منبع: الوانی، سید مهدی (1382). «یادگیری الگویی: راهی به سوی توسعه و بهبود سازمان». مدیریت و توسعه. دوره 4، شماره 16، بهار 1382. ص 12

  


 
81. تقلید از حیات
ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز ٩ آبان ۱۳۸٧ 

  

مهندسان به طور روزافزونی به بیولوژیست ها روی می آورند تا بفهمند که موجودات زنده در مواجهه با محیط های طبیعی، مشکلات خود را چگونه حل می کنند. اینگونه تلاش ها که مبتنی بر «تقلید از حیات» است، بهترین راهکارهای ابداعی طبیعت را با مولفه های طراحی شده و مصنوعی در می آمیزند و سیستم هایی پدید می آورند که عملکردشان به مراتب از سیستم های کنونی بهتر است.

  

 

نقل از کتاب

انقلاب جهانی تکنولوژی

The Global Technology Revolution

  


 
76. بررسی تفکر استعاری و کاربردهای آن
ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز ۳۱ خرداد ۱۳۸٧ 

فصلنامه اطلاع شناسی

شماره ١٧ و 18

پاییز و زمستان 1386

صفحه 69- 92

 

بررسی تفکر استعاری و کاربردهای آن در حوزه اطلاع رسانی

مهدخت فرح بخش

 

چکیده: تفکر استعاری بدین معنی است که یک ساختار ارتباطی که معمولاً در یک حوزه کاربرد دارد، در حوزه ای دیگر نیز به کار رود. برای برقراری یک پیوند استعاری  اشیاء، خصیصه ها و روابط از حوزه پایه به حوزه هدف انطباق می یابد. استعارات علمی دارای مشخصاتی ویژه از جمله نظام مند بودن و وضوح حوزه پایه اند که آنها را از استعارات ادبی متمایز می سازد. همچنین، استعارات با استفاده از فرایندهایی موجب تغییر دانش در حوزه هدف می گردند. در این مقاله با در نظر گرفتن فرایندهای بالا، کاربردهای تفکر استعاری در حوزه های اطلاع رسانی (همانند: معماری اطلاعات، ربط، مدیریت دانش، اکولوژی اطلاعات و نظریه کوانتوم اطلاعات) تحلیل شده است و تاثیری که حوزه های پایه آنها و اشیاء و روابط آن حوزه ها (یعنی: معماری، روانشناسی، هرمنوتیک، ارتباطات، اکولوژی و نظریه کوانتوم) بر حوزه هدف ـ یعنی اطلاعات ـ گذاشته اند، بررسی شده است.

کلیدواژه ها: استعاره. تفکر استعاری. کتابداری و اطلاع رسانی. اطلاعات. دانش. تمثیل

 

Analogical thinking and its applications in Information Science

Mahdokht Farahbakhsh, MA Student

 

Abstract: Analogical thinking means that a relation structure normally used in one domain can be applied to another domain. For making an analogy  objects, properties and relations should be mapped from one domain to another. Scientific analogies have characteristics such as systematicity and specificity that make them recognizable from literary metaphors. By using some processes analogies also change the knowledge of target domain. In this article, considering the above processes the applications of this kind of though in information domain is analyzed and the impact of the base domains such as architecture, psychology, hermeneutics, communication, ecology, fundamental particles, and quantum theory on the target domain is reviewed.

Keywords: Metaphorical thinking. Library and information science. Analogical thinking. Knowledge

 


 
75. تفکر استعاری در اطلاع شناسی
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٧ 

  

در شماره اخیر «اطلاع شناسی» دو مقاله درباره تفکر استعاری منتشر شده است. یکی از بنده که در ادامه آمده، و دیگری از خانم مهدخت فرح بخش که انشاءالله یادداشت بعدی به آن اختصاص دارد.

   

 

استعاره و تفکر استعاری در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی

یوسف عابدی

  

چکیده: مطالعات استعاری در مباحث مختلف کتابداری و اطلاع رسانی از ظرفیت و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این مقاله با ترسیم خطوط کلی مفهوم استعاره در نظریات اخیر و نگاهی به ارزش های گوناگون استعاره، کاربردهای آن را در حوزه های مختلف (به ویژه کتابداری و اطلاع رسانی) نشان می دهد. این مفهوم با ذکر چند نمونه، در بافت های مختلف بیان می گردد. در ادامه، نمودار تفکر استعاری و مراحل سه گانه آن تشریح شده و مفاهیمی چون خطای سازنده، نگرش منشوری، تکثر استعاره، مفهوم حدی دانش افزایی حاصل از استعاره های متعدد، مختصات انواع استعاره، کاربرد توصیفی و تجویزی استعاره بیان شده است. در نهایت، با اشاره به سه نمونه از استعاره های مطرح کتابخانه (ارگانیسم، انبار و حافظه) گوشه ای از مفاهیم از طریق آنها مرور شده است.

کلیدواژه ها: استعاره. تفکر استعاری. تمثیل. اقتباس. خلاقیت. کتابداری و اطلاع رسانی. کتابخانه.

  

  

Metaphor and Metaphorical Thinking in LIS

Yousef Abedi, B.L.S. student

  

Abstract: This paper introduces the role of metaphor and metaphorical thinking in LIS. After a brief discussion about the concept of metaphor, its values and some related examples are mentioned. Then through a diagram, the process of metaphorical thinking is described in three levels. Constructive falsehood, perspective view, comparing and complementary insights, Cartesian coordinates of metaphors, and descriptive and prescriptive aspects of metaphors are some other subjects that are studied here. Finally, some of the mentioned concepts and principles are reviewed in three common library metaphors: organism, warehouse, and memory.

Keywords: Metaphor. Metaphorical Thinking. Analogy. Library & Information Science. Creativity.

  

متن کامل مقاله را در ادامه مطلب بخوانید.

از دریافت نظرات ارزشمندتان خوشحال می شوم.