Metaphorical Thinking : تفکر استعاری

در ديگر دنياها بگرديد، بنگريد، بشنويد و بپرسيد. سپس به دنياي خود باز گرديد و از مفهوم هاي تازه، راهي نو براي انجام كارهايتان بسازيد. چارلز هندی

83. ظرفیت جذب
ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٠ دی ۱۳۸٧ 

  

برای جذب دانش تازه در یک رشته، ضروری است از بنیان های فکری و نظری رشته های مبدا و مقصد آگاه بود و پیش زمینه های لازم را برای شناخت حاصل کرد.

به عبارت دیگر، استفاده از دانش دیگران نیاز به دانستن زبان و قواعد علمی آن رشته و حرفه دارد و بدون آمادگی نمی توان نظریه های جدید را جذب کرد و آنها را جزء مجموعه دانش خود ساخت.

دانش به صورت تراکمی جذب و ذخیره می شود و تا پایه های آن مستحکم نشود، دانش جدید قابل دریافت و بهره برداری نخواهد بود. به این قابلیت «ظرفیت جذب» می گویند.

  

منبع: الوانی، سید مهدی (1382). «یادگیری الگویی: راهی به سوی توسعه و بهبود سازمان». مدیریت و توسعه. دوره 4، شماره 16، بهار 1382. ص 12