Metaphorical Thinking : تفکر استعاری

در ديگر دنياها بگرديد، بنگريد، بشنويد و بپرسيد. سپس به دنياي خود باز گرديد و از مفهوم هاي تازه، راهي نو براي انجام كارهايتان بسازيد. چارلز هندی

73. مختصات انواع استعاره
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ٦ فروردین ۱۳۸٧ 
  

انواع استعاره را می توان در دستگاه مختصاتی نمایش داد که محور افقی آن (x) درجه «حضور/ غیبت» استعاره را نمایش می دهد و محور عمودی (y) بیانگر میزان «فایده/ ضرر» استعاره است.

  
 

در این دستگاه، چنانچه برآیند انتقال های ناشی از استعاره در نهایت مثبت بوده، آن را مفید نامیده ایم؛ و وقتی انتقال های منفی بر انتقال های مثبت پیشی گرفته، استعاره را مضر دانسته ایم.

در این نمودار نه با گزینه «مفید یا مضر بودن» بلکه با طیف «مفید تا مضر بودن» مواجهیم و میزان فایده استعاره ها را در نظر داریم. انتقال صفر نیز یک حالت خاص منطبق بر محور افقی (y=0) است.

مفهوم «حضور» نیز در این نمودار، دربرگیرنده وسعت فراگیری استعاره در جامعه مورد نظر، عمق تاثیر آن و در عین حال نشان دهنده میزان زنده بودن استعاره می باشد. به عبارت دیگر باید ببینیم این استعاره به چه فاصله ای از حاشیه تا متن تعلق دارد؟

این دستگاه با افراز استعاره ها در چهار ربع، نشان می دهد ما:   1. استعاره هایی برای به خاطر داشتن (ربع مفید حاضر)،   2. استعاره هایی برای از خاطر زدودن (ربع مضر حاضر)،   3. استعاره هایی برای ایجاد (ربع مفید غایب) و   4. استعاره هایی برای فقدان (ربع مضر غایب) داریم.