Metaphorical Thinking : تفکر استعاری

در ديگر دنياها بگرديد، بنگريد، بشنويد و بپرسيد. سپس به دنياي خود باز گرديد و از مفهوم هاي تازه، راهي نو براي انجام كارهايتان بسازيد. چارلز هندی

۷۰. در قفسه
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۸ بهمن ۱۳۸٦ 

  

نـشسـتـه اند هـزاران كـتـاب در قـفـسـه      زبـون و ساكت و پـر اضـطـراب در قـفسـه

يـكي بــزرگ تـر از ديـگـران، قـديـمـي تـر      مـلـقـبـنــد بــه عـالـيـجـنــاب در قـفـســه

مـراقبـش دو سه گردن كلفت دور و برش      كه تـا تـكـان نـخـورد آب از آب در قـفـسـه

خـزانـه دار عـددهـاي دولـتــش شـده انـد     كـتـاب هـاي درشت حـسـاب در قـفـسـه

  

كـتـاب هـاي مـقـدس، كـتـاب هـاي ملول      خـزيـده انــد بـه كـنــج ثـواب در قـفـســه

كـتـاب هـــاي اصــول و فـــروع بـيــــداري      نشسته اند هـمـه گيـج خواب در قـفسه

نـشـسـتـه انـد دو زانـو كـتـاب هاي دعــا      هـزار وعـده ي نـامـسـتـجـاب در قـفـسه

كتـاب فـلسفـه با ژست عـاقـلانه ي پـوچ      نشستـه محكـم و حاضر جواب در قفسه

  

كتاب شعر دهن بسته است و توي دلش      نخـوانده مـانده غزل هاي ناب در قفسـه

كتابخـانه ي تاريـك و پــرده هـاي عبــوس      هـواي مـرده ي بـي آفـتــاب در قـفـسـه

كبـوتـر دل دفتـرچـه هاي خـاطــره، خـون      شكستـه بال و غريب و خـراب در قفسـه

كپك زده رد دنـدان بـه نـان خشـك خيــال      كپك دميــده بـه بـطــري آب در قـفـســه

غـروب، سكتــه و سيـگار روشـن شـاعـر

و رقـص شعـلـه و دود كـبـاب در قـفـسـه

  

 

شعر از: علي محمد مودب ـ مجموعه « الف های غلط »

  


کلمات کلیدی: